top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Reputatie Partner.

Deelname of afname van diensten

 • Reputatie Partner legt vooraf zo goed mogelijk uit waar de dienst (presentatie, workshop of reputatiescan) over gaat, welke trainingsvorm wordt gebruikt en wat het resultaat is voor deelnemers. Op zowel de eigen website, social media kanalen en via e-mail. En indien gewenst tijdens een 1 op 1 gesprek.

 • Aankoop van één van de diensten wordt altijd per e-mail bevestigd aan de deelnemer/opdrachtgever. De algemene voorwaarden worden op dat moment meegestuurd en Reputatie Partner gaat er van uit dat deze door de deelnemer/opdrachtgever gelezen en akkoord zijn. Als dat niet het geval is, dan neemt de deelnemer/opdrachtgever zo snel mogelijk contact op met Reputatie Partner.


Betaling en prijzen

 • Deelnemers van de workshop ontvangen 14 dagen voor aanvang van de workshop een factuur met de overeengekomen prijs. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Opdrachtgevers van presentaties of teamworkshops ontvangen vooraf een offerte en achteraf een factuur.

 • Als na de inschrijving en bevestiging er prijswijzigingen of kortingsacties zijn, dan heeft dat geen invloed op de reeds overeengekomen prijs.

 • Betaling vindt plaats door bijschrijving van het volledige verschuldigde bedrag op de bankrekening van Reputatie Partner. Betaling vindt plaats binnen 21 dagen.

 • Als de deelnemer of opdrachtgever niet op tijd aan de betalingsverplichting voldoet, stuurt Reputatie Partner een herinnering. De deelnemer krijgt dan alsnog 21 dagen de tijd om te betalen. Als er na deze termijn nog niet is betaald, is Reputatie Partner gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.

 • Als de dienst niet voldoet aan de (redelijke) verwachting van de deelnemer of opdrachtgever, betaalt Reputatie Partner de overeengekomen prijs terug.


Annuleren en wijzigen

 • Annuleren van de dienst (door deelnemer/opdrachtgever of Reputatie Partner) is mogelijk tot 15 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 • Annuleren van de dienst (door deelnemer/opdrachtgever of Reputatie Partner) 14 dagen of korter voorafgaand aan de afgesproken datum is niet kosteloos mogelijk. De deelnemer betaalt dan het volledige bedrag of Reputatie Partner betaalt het volledige bedrag terug.

 • Wijzigen van de datum (door deelnemer/opdrachtgever of Reputatie Partner) binnen 14 dagen voorafgaand aan de levering van de dienst is mogelijk en brengt geen kosten met zich mee. Een nieuwe datum wordt gepland in goed overleg en binnen de termijn van een half jaar.

Auteursrechten

 • Het trainingsmateriaal dat gebruikt wordt door Reputatie Partner tijdens het leveren van de diensten is alleen bedoeld voor het eigen gebruik van deelnemers of opdrachtgevers. De copyright/ eigendomsrechten van alle materialen berusten volledig bij de ondernemer.

 • Alle verstrekte zaken door Reputatie Parner (zoals logo, presentaties, e-books, posters, invulformulieren, tools etc). mogen niet zonder toestemming van Reputatie Partner worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze gedeeld worden met derden.

 • Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder toestemming van Reputatie Partner.

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Alle informatie die door de deelnemer/opdrachtgever wordt gedeeld tijdens de workshop, wordt vertrouwelijk behandeld. Reputatie Partner conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 • Reputatie Partner vraagt deelnemers en opdrachtgevers om voor- en achternamen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankgegevens beschikbaar te stellen.

 • Deze persoonsgegevens worden niet aan derden gegeven (tenzij wettelijk verplicht) en worden alleen gebruikt voor wettelijke verplichtingen, reclame en informatieverstrekking die gerelateerd is aan activiteiten van Reputatie Partner.

 • Deelnemers en opdrachtgevers kunnen ten alle tijden aangeven dat zij geen informatie van reputatie Partner meer wensen te ontvangen. Of persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Dat kan via info@reputatiepartner.com.

 • De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

 • Beeldopnamen die eventueel tijdens het leveren van de dienst worden gemaakt, mogen door Reputatie Partner worden gebruikt, maar alleen als deelnemers/opdrachtgevers niet herkenbaar in beeld zijn óf als zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

 • Beeldopnamen die eventueel tijdens het leveren van de dienst worden gemaakt, mogen door de deelnemers/ opdrachtgevers worden gebruikt, maar alleen als Reputatie Partner daarvoor toestemming heeft gegeven en het auteursrecht niet geschonden wordt.

 • Reputatie Partner gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

bottom of page